Egyedi pendrive-ok, céges ajándékok =
visszatérő vevők, mindig szem előtt lévő reklám,
növekvő profit

Pendrive reklámajándék - Keresd Németh Ritát!

Játék szabályzat

Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Németh Informatika Kft (9024 Győr, Vécsey u. 2.) által – üzemeltetett, www.pendriveguru.hu weboldalon és a PendriveGuru által küldött hírlevélben elérhető, elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel. A Játék szervezője és lebonyolítója a Németh Informatika Kft (továbbiakban: PendriveGuru).
A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, adószámmal és TAJ számmal rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
-a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
-egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a PendriveGuru nem értesíti a Játékost.
A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása
JÁTSSZ VELÜNK, ÉS NYERJ POWERFABRIC POWER BANKOT!
Ahhoz, hogy részt vehess a sorsolásunkon, nem kell mást tenned, mint kiválasztani a neked legszimpatikusabb reklámajándékot a három választási lehetőség közül, vagy megadni a negyedik opcióként saját elképzelésed.
megválaszolni az alábbi kérdést. A helyes megfejtők között egy Powerfabric Power Bankot sorsolunk ki.

3. A Játék időtartama
A Játék 2020.11.03. és 2020.11.13. 13.00 óra
A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék első napjától, a Játék utolsó napján 13.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések, pályázati anyagok a sorsoláson nem vesznek részt.

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek
A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:
-a Játék során feltett valamennyi kérdésre történő helyes válaszadás, -a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek, -az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte, -hozzájárulás, hogy a PendriveGuru közvetlen üzletszerzési illetve marketing céllal saját vagy üzleti partnerei ajánlataival a Játékost megkereshesse a megadott elérhetőség(ek)en.
-egy Játékos csak egy alkalommal jelentkezhet, és vehet részt a Játékban. Több jelentkezés esetén a PendriveGuru a Játékost valamennyi jelentkezését tekintve kizárja a Játékból A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes,
azt a PendriveGurunak nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.
A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, – és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

5. Nyeremény
A Játék nyereménye:
1 db Power Fabric 6000 mAh power bank, saját felirattal ellátva

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a PendriveGuru és a Játékos kötelesek együttműködni.

A PendriveGuru vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A PendriveGuru nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A PendriveGuru az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

6. Sorsolás
A sorsolás 2020. 11.13-án . 13 óra 30 perckor történik – egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a PendriveGuru munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.
A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a PendriveGuru, illetve a nyeremény
felajánlója tulajdonában marad.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

7. Nyertesek értesítése
A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott -e-mail címen értesítjük. illetve FB oldalunkon közzé tesszük. A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos – név, e-mail cím megadása.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele
A Játékosok kötelesek együttműködni a PendriveGuru-val a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és anyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a PendriveGuru-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyat a PendriveGuru kézbesíti a nyerteseknek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Central Média mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik.

Kérjük kedves nyerteseink türelmét!
A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A PendriveGuru a nyereményt egy alkalommal postázza.

A PendriveGuru nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

Amennyiben a nyertes a sorsolást követő 10 napon belül, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.
A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 7 napon belül
köteles tájékoztatni a PendriveGurut

9. Adatkezelés
A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató  valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.
A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.
A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a PendriveGuru nyereményjáték adatbázisába kerüljenek, és azokat a PendriveGuru kezelje az alábbiak szerint:
-a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;
-a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
-a nyertes Játékos(ok) nevét a a sorsolást követő 30 napig a weboldalon kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye;
-valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.
A nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a  Pendrive Guru meghatározott célból
(adatkezelési nyilvántartási azonosító igénylése folyamatban van) a megadott elérhetőségein megkeresse. Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy a info@pendriveguru.hu email címen  vonhatja vissza hozzájárulását. A Játékból történő kizárás nem eredményei az üzletszerzési illetve marketing célú hozzájárulások
automatikus visszavonását.

A PendriveGuru adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: info@pendriveguru.hu) és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a
PendriveGuru Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

10. Felelősség
A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a PendriveGuru nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a PendriveGuru-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.
A PendriveGuru a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos
igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.
A PendriveGuru kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a
nyertesekkel kapcsolatos, PendriveGuru-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Pendriveguru a Játék pontosságáért, megbzhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal.
Pendriveguru nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Pendriveguru nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal
(például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

11. Egyéb
A Pendriveguru fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 10 napig elérhető a pendriveguru.hu weboldalon.
Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő
jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@pendriveguru.hu e-mail
címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.
Kelt: Győr, 2020.11.3.

Pendriveguru ügyfélszolgálat
Termékek
Fórumok

2014 Pendriveguru    ●    © Minden jog fenntartva.